ઓટોમોબાઇલ્સ

ટોયોટાએ અર્બન ક્રૂજરને મળ્યો જોરદાર રિસ્પોન્સના જવાબમાં અનોખા રેસપેક્ટ પેકેજની જાહેરાત કરી

અર્બન ક્રૂજરના બુકિંગ કરાવવા પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો

સુરત : ટોયોટા અર્બન ક્રૂજરનામાટે બુકિંગનીશરૂઆતને ગ્રાહકોપાસેથી મળેલીજોરદાર પ્રતિક્રિયાનાજવાબમાં ટોયોટાકિર્લોસ્કર મોટર(ટીકેએમ) એક રેસ્પેક્ટપેકેજની જાહેરાતકરી છે. તે જલ્દીરજૂ કરવામાંઆવેલી ટોયોટાઅર્બન ક્રૂજરનામાટે પહેલુંબુકિંગ કરાવનારાગ્રાહકોના માટેજલ્દી ડગમાંડવાનો ફાયદોથશે. આવનારીઅર્બન ક્રૂજરનાસંપૂર્ણ થીમનીસાથે તાલમેલવાળા રેસ્પેક્ટપેકેજ ટોયોટાનાકસ્ટમર ફર્સ્ટદર્શન નાક્રમમાં છેઅને તેનીશરૂઆત બ્રાન્ડનાદરેક ગ્રાહકોનેજે વિશ્વાસઅને ભરોસોદેખાયો છેતેમનો ખ્યાલરાખતા કરવામાંઆવ્યો છે

ટોયોટાના ઉત્પાદનમાં પોતાનોવિશ્વાસ દેખાડવાઅને અર્બનક્રૂજરના આધિકારિકલાંચ (ગાડીનેજોવાની કિંમતજાણવા) પહેલાબુક કરાવનારાગ્રાહકો પ્રત્યેએક વિશેષસદભાવનાના રૂપમાંબે વર્ષસુધી એકપણ ખર્ચવાળા મેઇન્ટેનન્સરજૂઆત કરવામાંઆવી રહીછેજેસમયસમયપર ઉપલબ્ધકરાવવામાં આવશેઆટલા વર્ષોસુધી ગ્રાહકોએબ્રાન્ડ ટોયોટામાંપોતાનો વિશ્વાસદર્શાવ્યો હતોઅને આભારદર્શાવવાના કાર્યક્રમનું લક્ષ્યબ્રાન્ડમાં તેમનાભરોસાનું સન્માનકરવાનું છે

કસ્ટમર એપ્રીસિએશન પેકેજનીજાહેરાત પરટિપ્પણી કરતાશ્રી નવીનસોની, સિનિયરવાઈસ પ્રેસિડેન્ટ, સેલ્સ એન્ડ સર્વિસટીકેએમએ કહ્યું, અર્બન ક્રૂજરનામાટે બુકિંગશરૂ થતાંદેશભરમાં મળેલીપ્રતિક્રિયાથી અમોસાચા અર્થમાંબેહદ પ્રભાવિતથયા છે. રેસપેક્ટ પેકેજપોતાના ગ્રાહકોપ્રતિ પોતાનોઆભાર દર્શાવીઅને ટોયોટાપરિવારમાં તેમનુંસ્વાગત કરવાનીઆપણી રીતછે. ગ્રાહકોનોવિશ્વાસ અનેબ્રાન્ડના પ્રત્યેતેમની નિષ્ઠાઅમોને તેમનામાટે સમયપર અર્બનક્રૂજર પેશકરાને કેલિએ પ્રેરિતકરે છેપૂરી રીતેનવા ટોયોટાઅર્બન ક્રૂજરગ્રાહકોના પરિચયટોયોટાના એસયુવીડિજાઈન અનેવેચાણ બાદનીવિશ્વ કક્ષાનીસેવાને કરાવડાવેછે. અર્બનક્રૂજરને વખતે તહેવારોનાવાતાવરણમાં જનતાનામાટે રજૂકરવામાં આવશે. અવસર પર એકઆયોજન થશેઅને ત્યારેતેની કિંમત, રૂપાંતરો અનેડિલિવરી શિડ્યુઅલનીજાહારેત કરાશે

અર્બન ક્રૂજરમાં નવાકેસીરીજનું1.5 લિટર, ચારસિલેન્ડરનું પેટ્રોલએન્જિન છેજે મેન્યુઅલટ્રાન્સમિશન (એમટી) અને ઓટોમેટિકટ્રાન્સમિશન (એટી)ના વિકલ્પોમાંઉપલબ્ધ થશેતથા ઉત્કૃષ્ટબળતણ કુશળતાહશે. એટીનાબધા રૂપાંતરોમાંઉન્નત લિથિયમઆયન બૈટ્રીઅને એકએકીકૃત સ્ટાર્ટજનરેટર હશે. બહારના ભાગમાંઅલગ દેખાનારુંડાયનેમિક બોલ્ડગ્રિલ હશેઅને તેનીસાથે એકબોલ્ડ સમલંબાકારફોગ લૈમ્પ 

ડિજાઈન છે તથાડુઅલ ફંક્શનડુઅલ એલઈડીડીઆરએલ સહઇન્ડિકેટરની સાથેચેમ્બર એલઈડીપ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પછે. ગ્રાહકોનીપાસે 16-ઇંચડાયમંડ કટઅલોયવ્હીલ્સ અનેડુઅલ ટોનનાજીવંત રંગોમાંથીપસંદગીનું એકઆકર્ષક વિકલ્પબની રહેશે. તેમાં એકઅનોખો ભૂરોરંગ પણછે. ગ્રાહકોનાતહેવારોના વાતાવરણમાં કારખરીદવાની યોજનાબનાવવામાં સહાયતાકરવા માટેટીકેએમએ અર્બનક્રૂજરના બુકિંગકરાવવા માટેટીકેએમએ અર્બનક્રૂજરના બુકિંગકરાવવા 11,000 રૂપયેનીમામૂલી રકમથીશરુ કરીછે અનેતે ઓનલાઈનઓર્ડર અથવાડિલરશિપના દ્વારાકરવામાં આવીશકે છે. અતિરિક્ત વિવરણનામાટે ગ્રાહક www.toyotabharat.com પર લોગઓનકરી શકોછો

નિયમોં ઔર શર્તોંકે દ્વારાકરવામાં નિશુલ્કમેઈન્ટેનન્સ 2 વર્ષકે 20,000 કિલોમીટરસુધી, જોપહહેલા પૂરાથાય.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button